:: بایگانی بخش اخبار کنفرانس: ::
:: برنامه روز اول کنفرانس - ۱۳۹۵/۷/۶ -
:: واریز هزینه - ۱۳۹۵/۶/۲۹ -
:: تهیه فایل ارائه مقالات - ۱۳۹۵/۶/۲۴ -
:: ویرایش مقالات - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: تمدید زمان ارسال مقالات - ۱۳۹۵/۶/۱۳ -
:: کارگاه ها - ۱۳۹۵/۵/۲۷ -
:: حضور جناب آقای دکتر الیاسی ریاست محترم سازمان ثبت اختراعات کشو در کنفرانس - ۱۳۹۵/۳/۱۷ -
:: تغییر تاریخ کنفرانس - ۱۳۹۵/۱/۲۵ -
:: زمان برگزاری - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -